Nekla - osp.nekla.eu

turystyka-01.jpg 65380694e4436fc8cd2ce115ec0c0cf4
Regulamin V Nekielskiego Biegu Do Lata
2018-04-26 Artur Kaczmarski
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię

Regulamin „V Nekielskiego Biegu do Lata”

I Organizatorzy imprezy:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Nekla.

2. Nekielski Ośrodek Kultury.

3. Active Nekla.

 

II Cel imprezy:

1. Popularyzacja biegów masowych oraz biegania jako najprostszej formy ruchu.

2. Propagowanie zdrowego stylu życia.

3. Promocja Gminy Nekla.

 

III Termin i miejsce:

1. Bieg odbędzie się 01 lipca 2018 r. (niedziela), start biegu głównego o godz. 10:00.

2. Start – Rynek w Nekli

Meta – ul. Mickiewicza

3. Biuro zawodów mieści się w hali widowiskowo – sportowej przy Zespole Szkół w Nekli.

 

IV Program

8:00 – 9:30 – weryfikacja zawodników, odbiór pakietów startowych w biurze zawodów

9:35 – 9:50 – rozgrzewka

10:00 – start

 

V Dystans, nagrody i kategorie wiekowe:

1. Bieg główny odbędzie się na dystansie 10 km. Trasa biegu przebiega ulicami miasta Nekla i miejscowości Starczanowo po nawierzchni asfaltowej i drogach gruntowych. Szczegółowy przebieg trasy pokazuje mapa będąca załącznikiem nr 1 do Regulaminu.

2. Organizator zapewnia wodę na trasie.

3. Limit czasu na pokonanie trasy wynosi 2 godziny.

4. Maksymalna możliwa liczba uczestników biegu to 500 osób.

5. Podczas weryfikacji zawodników (wymagany dowód tożsamości) w biurze zawodów należy pobrać pakiet startowy tj.: numer startowy z chipem oraz bon konsumpcyjny – pobranie pakietu startowego jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu V Nekielskiego Biegu do Lata.

6. Zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn nie będą nagradzani w pozostałych kategoriach.

7. Każdy uczestnik, który ukończy bieg otrzymuje pamiątkowy medal. Organizator przygotuje odpowiednią liczbę medali, w zależności od liczby uczestników.

8. Organizator przewidział pakiet startowy dla zawodników, którzy opłacili udział w biegu.

9. Dla uczestników biegu głównego organizator zapewnia ciepły posiłek regeneracyjny oraz napoje (bon konsumpcyjny).

 

VI Kategorie:

1. Główna

a) Kobiety

I miejsce

II miejsce

III miejsce

b) Mężczyźni

I miejsce

II miejsce

III miejsce

2. Kategoria 16-29 lat

a) Kobiety

I miejsce

II miejsce

III miejsce

b) Mężczyźni

I miejsce

II miejsce

III miejsce

3. Kategoria 30-39 lat

a) Kobiety

I miejsce

II miejsce

III miejsce

b) Mężczyźni

I miejsce

II miejsce

III miejsce

4. Kategoria 40-49 lat

a) Kobiety

I miejsce

II miejsce

III miejsce

b) Mężczyźni

I miejsce

II miejsce

III miejsce

5. Kategoria 50 - 59

a) Kobiety

I miejsce

II miejsce

III miejsce

b) Mężczyźni

I miejsce

II miejsce

III miejsce

6. Kategoria 60-69

a) Kobiety

I miejsce

II miejsce

III miejsce

b) Mężczyźni

I miejsce

II miejsce

III miejsce

7. Kategoria 70+

c) Kobiety

I miejsce

II miejsce

III miejsce

d) Mężczyźni

I miejsce

II miejsce

III miejsce

8. Mieszkaniec Gminy Nekla

a) Kobiety

I miejsce

II miejsce

III miejsce

b) Mężczyźni

I miejsce

II miejsce

III miejsce

O przynależności do poszczególnych kategorii decyduje data urodzenia.

 

9. Klasyfikacja zespołowa.

W danym zespole mogą wystartować kobiety i mężczyźni. Zespół może mieć dowolną liczbę uczestników. Zespół musi występować pod jedną nazwą (nazwa musi być wpisana dokładnie tak samo dla wszystkich zawodników z zespołu bez dodatkowych znaków). Za wynik końcowy zespołu uznaje się sumę czterech najlepszych czasów netto, osiągniętych przez jej zawodników. Wygrywa zespół, którego suma 4 wymienionych czasów jest najmniejsza.

 

VII Nagrody w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn:

I miejsce – puchar + nagroda pieniężna 400 zł

II miejsce – puchar + nagroda pieniężna 300 zł

III miejsce – puchar + nagroda pieniężna 200 zł

 

VIII Nagrody dla trzech najlepszych uczestników w w/w kategoriach wiekowych:

I miejsce – statuetka + nagroda pieniężna 150 zł

II miejsce – statuetka + nagroda pieniężna 120 zł

III miejsce – statuetka + nagroda pieniężna 100 zł

 

IX Nagrody w dodatkowej klasyfikacja dla kobiet i mężczyzn zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Nekla:

I miejsce – puchar + nagroda pieniężna 150 zł

II miejsce – puchar + nagroda pieniężna 120 zł

III miejsce – puchar + nagroda pieniężna 100 zł

 

X Nagrody w klasyfikacji zespołowej:

Zawodnicy ze zwycięskiego zespołu, którzy osiągnęli 4 najlepsze czasy netto, otrzymują potwierdzenie darmowego udziału w VI Nekielskim Biegu do Lata w 2019 r. oraz zestaw gadżetów promocyjnych gminy Nekla.

 

XI Nagrody dodatkowe:

Organizator przewiduje nagrody dodatkowe związane z organizacja V Jubileuszowego Biegu do Lata.

 

 

XII Uczestnictwo:

1. W celu weryfikacji każdy zawodnik musi zgłosić się osobiście 01 lipca 2018 r. w biurze zawodów. Należy przedstawić dokument tożsamości ze zdjęciem, podpisać oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Dokument tożsamości ze zdjęciem jest konieczny do pobrania pakietu startowego i startu w biegu.

W przypadku braku dokumentu tożsamości, zawodnik nie weźmie udziału w biegu.

2. Numer startowy i pakiet należy odebrać w biurze zawodów w godzinach 8:00 – 9:30 w dniu biegu.

3. Przepisanie pakietu startowego na innego zawodnika jest możliwe wyłącznie do dnia 26 czerwca 2017r. Zamiany może dokonać tylko zawodnik, który rezygnuje ze startu, drogą mailową na adres: marcin.chwilkowski@t4r.pl .
W treści maila należy podać wszystkie dane zawodnika rezygnującego ze startu oraz osoby, na którą jest przepisywany pakiet. Nie ma możliwości zamiany pakietów w dniu zawodów.

4. Uczestnikiem biegu może być tylko osoba powyżej 16 roku życia. Osoby w wieku 16-18 lat muszą zgłosić się do biura zawodów wraz z rodzicem/opiekunem, w celu podpisania oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego o wyrażeniu zgody na udział w biegu. Rodzic/opiekun prawny musi przedstawić dokument tożsamości.

Uczestnikami biegu mogą być osoby niepełnosprawne.

5. W zawodach mogą startować osoby, które podpiszą oświadczenie, że startują na własną odpowiedzialność.

6. Każdy zawodnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym.

7. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania. Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.

8. Organizator nie ubezpiecza zawodników na czas biegu.

9. Organizator nie zabezpiecza noclegów.

 

XIII Zgłoszenia i sprawy finansowe:

1. Zgłoszeń można dokonywać wyłącznie drogą elektroniczną poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza na stronie www.turystyka.nekla.eu , do 22 czerwca 2018 do godz. 24.00.

2. Opłata startowa wynosi 40 zł.

3. Uczestnik zostanie zakwalifikowany do udziału w biegu dopiero po dokonaniu wpłaty. Wpłata musi nastąpić w ciągu 48 godz. od dnia dokonania zapisu. Brak wpłaty jest równoznaczny z rezygnacją ze startu.

4. Wpłaty należy dokonać do 25 czerwca 2018 r. ostatecznie lista uczestników zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.turystyka.nekla.eu w dniu 26 czerwca 2018 r.

5. Opłatę startową należy wpłacać na rachunek bankowy:

T4R Marcin Chwiłkowski, Gutowo Małe, ul. Powidzka 17, 62-300 Września

Numer rachunku bankowego w banku ING: 31 1050 1852 1000 0092 0919 6642 oraz płatność on-line PayU.

6. W tytule wpłaty/przelewu bankowego należy wpisać imię i nazwisko, opcjonalnie przynależność klubową i miejsce zamieszkania uczestnika, którego opłata startowa dotyczy.

7. Wpłacona opłata startowa nie podlega zwrotowi. Uczestnik, który pomimo wpłacenia opłaty startowej, nie weźmie udziału w biegu, może (na własną prośbę) odebrać przypisany pakiet startowy w Urzędzie Miasta i Gminy w Nekli lub otrzymać go drogą pocztową. Bon konsumpcyjny zawarty w pakiecie startowym jest ważny tylko w dniu biegu.

8. W przypadku konieczności wystawienia Faktury VAT za opłatę startową w V Nekielskim Biegu do Lata, fakt ten należy zaznaczyć w trakcie zapisu na bieg. Dane do faktury VAT należy przekazać drogą mailową na adres: marcin.chwilkowski@t4r.pl , w ciągu 7 dni od dnia dokonania wpłaty.

9. Koszty organizacyjne ponoszą organizatorzy.

10. Nie ma możliwości dokonywania zapisów na bieg w dniu zawodów.

 

XIV. Postanowienia końcowe:

1. Wyniki biegu dostępne będą dla wszystkich po zakończeniu imprezy na stronie internetowej turystyka.nekla.eu i time4run.com.pl

2. Pomiar czasu dokonywany będzie za pomocą chipów. Chipy będą umieszczone w numerach startowych zawodników. Brak chipa podczas biegu skutkować będzie dyskwalifikacją.

3. Biegi odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.

4. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do losowego badania zawodników w dniu biegu na obecność substancji dopingujących.

6. Organizator zapewnia szatnie, natryski i punkt depozytowy przy Zespole Szkół w Nekli, ul. Szczepańskiego 7.

7. Parkingi dla uczestników znajdują się na ul. Poznańskiej (w parku), ul. Dworcowej (za urzędem), ul. Czereśniowej oraz na terenie stadionu gminnego przy ul. Wrzesińskiej.

8. V Nekielski Bieg do Lata bierze udział w III Grand Prix Powiatu Wrzesińskiego w biegach ulicznych na 10 km.

XV. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

 

Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
2019 logo_biegu_ludzik_230.jpg cdf7114109620273ad5857276bf9221d